BENEVOLLEN – FREIWILLIGE – BÉNÉVOLES – VOLUNTEERS

(L)

Léif Memberen,

Eng ASBL ass nëmmen esou gutt ewéi seng Memberen, an nëmmen esou aktiv ewéi seng Benevollen! Eis Aarbechtsgruppen brauchen DENG Hänn! Wëlls DU um GAYMAT matmaachen deen virun der Dier steet? Bass DU kreativ? Hues DU Loscht an Zäit bei Rosa Lëtzebuerg an am CIGALE benevole aktiv ze ginn? Wëlls du an der Pie-Qui-Chante matmaachen? Wëlls du op eiser nächster queesch matschaffen? Oder kenns du een, deen een kennt, deen een kennt, deen genau dat well?

Dann brauchen mir genau DECH! Mir hu vill Baustellen an ni genuch Leit alles ze maachen! Komm op eis Eventer an mell dech bei engem vun eisen Memberen ODER schreif eis eng Mail op info@rosa-letzebuerg.lu ODER schreif eis op Facebookmessenger an fäert net deng Frënn-dinnen ze froen! Mir brauchen DECH!

(D)

Liebe Mitglieder,

Ein Verein ist nur so gut wie seine Mitglieder und nur so aktiv wie seine Freiwilligen Mitglieder! Unsere Arbeitsgruppen brauchen DEINE Hände! Möchtest DU am GAYMAT, der vor der Tür steht, mitmachen? Bist DU kreativ? Möchtest DU DICH engagieren und ehrenamtlich bei Rosa Lëtzebuerg  und CIGALE mitarbeiten? Möchtest DU an der Pie-Qui-Chante mitwirken? Möchtest DU an unserer nächsten queesch mitarbeiten? Oder kennst du jemanden, der jemanden kennt, der jemanden kennt, der genau das will?

Dann brauchen wir genau DICH! Wir haben viele Baustellen und nie genug Leute, um alles zu bewerkstelligen! NIMM an unseren Events teil und kontaktieren einen unserer Mitglieder ODER schreib uns eine E-Mail an info@rosa-letzebuerg.lu ODER schreib uns auf Facebookmessenger und zöger nicht, Deine Freunde zu fragen! Wir brauchen DICH!

(F)

Chers membres,

Une association est seulement aussi bonne que ses membres et seulement aussi active que ses membres bénévoles! Nos groupes de travail ont besoin de TES mains! Veux-TU rejoindre le team du GAYMAT? Est-TU créatif? Aimerais-TU t’impliquer et travailler en tant que bénévole chez Rosa Lëtzebuerg et CIGALE? Aimerais-TU participer à la Pie-Qui-Chante? Souhaiterais-TU travailler sur notre prochaine queesch? Ou connais-TU quelqu’un, qui connaît quelqu’une, qui connaît quelqu’un qui cherche exactement cela?

Alors, nous avons besoin de TOI! Nous avons de nombreux chantiers et jamais assez de gens pour tout faire! REJOIGNE-nous à nos évènements et contacte un de nos membres OU écris-nous à info@rosa-letzebuerg.lu OU écris-nous sur Facebookmessenger et n’hésite pas à demander aussi tes amis! Nous avons besoin de TOI!

(ENG)

Dear members,

An association is only as good as its members and only as active as its volunteers! Our working groups need YOUR hands! Would YOU like to join our GAYMAT team? Are YOU creative? Would YOU like to get involved and work as a volunteer with Rosa Lëtzebuerg and CIGALE? Would you like to participate in the Pie-Qui-Chante? Would YOU like to work on our next queesch? Or do you know someone, who knows someone, who knows someone, who wants exactly that?

Then we need YOU! We have many construction sites and never enough people to do it all! Join our events and contact one of our members OR email us at info@rosa-letzebuerg.lu OR write us on Facebookmessenger and do not hesitate to ask YOUR friends! We need YOU!