BIG DATA …


(LU)

Mir wëllen Iech net mat E-Mailen an ‚Schleeken-Mailen‘ vollspammen!

Wann Dir eis also jeemools är Daten uvertraut hutt (Numm, Familljennumm, Adress, Telefonsnummer, E-Mailadress) passe mir ganz gutt op si op! Si wäerte ni gedeelt oder Mëssbraucht ginn.
Wann Dir Är Donnéeën aktualiséieren, consultéieren oder läschen wëllt, loosst eis et einfach wëssen!

Dir sidd am Moment un eiser Newsletter ugemellt!
An Dir kënnt Iech ëmmer ofmellen andeems Dir op de Link ganz ënnen an dëser, an bal all anerer, Newsletter klickt.

Sollte mir Är Haus Adress hunn, well Dir e cotiséiernde Member vu Rosa Lëtzebuerg sidd, dann hunn mir Är Adress vun Iech selwer kritt bei Ärer éischter Aschreiwung oder vun Ärem Virement op eise Bankkonto. Mir benotzen dës Adress net méi ewéi 3 Mol am Joer: 1) Fir Iech ze erënneren Är Cotisatioun all Joer ze bezuelen, 2) Fir Iech Är Rosa-Lëtzebuerg-Memberskaart ze schécken, 3) Fir Iech op eis jäerlech Assemblée Général anzelueden.
Wann Dir dës 3 Bréiwer net un Är Haus Adress geschéckt wëllt kréien, informéiert eis w.e.g. info@rosa-letzebuerg.lu


(FR)

Nous ne voulons pas vous ’spammer‘ avec des emails ni avec des ‚mails d’escargot‘!

Donc, si vous nous avez fait confiance avec vos points de données (nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, adresse e-mail), nous prenons grand soin d’eux, ne les partagerons jamais et n’en abuserons jamais.
Cela étant dit, si vous voulez mettre à jour, consulter ou supprimer vos données, faites-le nous savoir!

Vous êtes actuellement abonné à notre Newsletter!
Et vous pouvez toujours vous désabonner en cliquant sur le lien en bas de cette newsletter et de presque tous les autres newsletters.

Si nous avons votre adresse domicile, c’est parce que vous êtes un membre payant de Rosa Lëtzebuerg et nous l’avons reçu de vous-même soit avec votre premier abonnement soit avec votre virement sur notre compte bancaire. Nous utiliserons cette adresse de 3 façons: 1) pour vous rappeler de payer votre cotisation chaque année, 2) pour vous envoyer votre carte de membre Rosa-Lëtzebuerg, 3) pour vous inviter à notre assemblée annuelle.
Si vous ne souhaitez pas recevoir ces 3 lettres à votre domicile, veuillez nous en informer

info@rosa-letzebuerg.lu


(DE)

Wir wollen Sie weder mit E-Mails noch mit ‚Schnecken-Mails‘ vollspammen!

Wenn Sie uns also Ihre Daten (Name, Nachname, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse) anvertraut haben, kümmern wir uns sehr gut um sie und werden sie niemals teilen oder missbrauchen.
Wenn Sie Ihre Daten aktualisieren, konsultieren oder löschen möchten, lassen Sie es uns wissen!

Sie haben unseren Newsletter abonniert!
Und Sie können sich jederzeit abmelden, indem Sie auf den Link ganz unten in dieser und fast jeder anderen Newsletter klicken.

Sollten wir Ihre Haus-Adresse haben, weil Sie ein zahlendes Mitglied von Rosa Lëtzebuerg sind, dann haben wir Ihre Adresse entweder von Ihnen selbst mit Ihrer ersten Einschreibung oder von Ihrer Überweisung auf unserem Bankkonto erhalten. Wir verwenden diese Adresse auf drei Arten: 1) um Sie daran zu erinnern, jedes Jahr Ihre Mitgliedschaft zu bezahlen, 2) um Ihnen Ihre Rosa-Lëtzebuerg-Mitgliedskarte zuzusenden, 3) um Sie zu unserer jährlichen Generalversammlung einzuladen.
Wenn Sie diese 3 Briefe nicht an Ihre Hausanschrift erhalten möchten, teilen Sie uns dies bitte unter info@rosa-letzebuerg.lu mit


(ENG)

We don’t want to spam you with emails nor with snail mails!

So if you ever trusted us with your data points (Name, Surname, Adress, Telephone Number, email) we are taking great care of them and will never share them or abuse of them.
That being said if you want to update, consult or delete your data, just let us know!

You are currently subscribed to our Newsletter!
And you can always unsubscribe by clicking the link at the very bottom of this and almost every other newsletter.

Should we have your home address because you are a paying member of Rosa Lëtzebuerg then we got it either from yourself with your first subscription or from your payment transfer on our bank account. We will use that home address in 3 ways: 1) To remind you to pay your membership every year, 2) To send you your Rosa-Lëtzebuerg-Membership-Card, 3) To invite you to our annual assembly.
If you do not wish to receive those 3 letters to your home address, please let us know

info@rosa-letzebuerg.lu