27.09.2018 – AGO 2017 – Late but not forgotten!


Invitation & Mandat


(LU)

Wéinst enger Restrukturatioun vum Comité am Ufank vum Joer, engem schéin gefëllten Zäitplang am Mee a Juni an e ganz erfollegräichen GayMat am Summer konnten mir eréischt elo eis voll Opmierksamkeet op d’Assemblée Générale vun Rosa Lëtzebuerg riichten, op déi Dir heimat häerzlech invitéiert sidd.

Donneschden, 27. September 2018 um 19:30 Auer

Centre Culturel Belair « Institut St. Jean »

110, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg

Als bäidroende Member (oder gläich Member) sidd Dir berechtegt, eng Stëmm fir déi kommend Memberen vum Comité of ze ginn. Är Deelhuelen gëtt héich geschat! Wann Dir awer net kommen kënnt, da gitt Är Stëmm engem Kolleg of, deen op der Versammlung present ass.

An der Hoffnung Iech all ze gesinn.

Invitation & Mandat


(ENG)
Due to some restructuring inside the board in the beginning of the year, a really heavy schedule in May and June and a very successful GayMat in the summer we could only now gather our full attention around the annual general assembly of Rosa Lëtzebuerg to which you are hereby invited.

Thursday, september 27th 2018 at 19:30 heures

Centre Culturel de Rencontre Abbaye de Neumünster
28, rue Münster, L-2160 Luxembourg-Grund, (Salle A11)

As a contributing member (or soon-to-be contributing member) you are entitled to cast a vote for the upcoming members of the board. We would appreciate your participation or if you can’t, mandate your vote to a fellow member present at the assembly.

Hoping to see you all.

Invitation & Mandat


(DT)
Aufgrund einiger Umstrukturierungen innerhalb des Vorstandes zu Beginn des Jahres, einem wirklich vollen Terminplan im Mai und Juni und einer sehr erfolgreichen GayMat im Sommer konnten wir erst jetzt unsere volle Aufmerksamkeit auf die Jahreshauptversammlung von Rosa Lëtzebuerg richten, zu der Sie herzlich hiermit eingeladen sind.

Donnerstag, 27. September 2018 um 19:30 Uhr

Centre Culturel Belair « Institut St. Jean »

110, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg

Als aktives Mitglied (oder in Kürze beitretendes Mitglied) sind Sie berechtigt, eine Stimme für die kommenden Mitglieder des Vorstands abzugeben. Wir würden uns über Ihre Teilnahme freuen oder, wenn Sie es nicht schaffen, Ihre Stimme einem anderen, bei der Versammlung anwesenden Mitglied zu übertragen.

In der Hoffnung, Sie alle zu sehen.

Invitation & Mandat


(FR)
En raison de certaines restructurations au sein du conseil d’administration en début d’année, d’un programme très chargé en mai et en juin et d’un GayMat très réussi cet été, nous ne pouvions recueillir notre attention sur l’assemblée générale annuelle de Rosa Lëtzebuerg seulement maintenant et vous invitons par la présente cordialement.

Jeudi 27 septembre 2018 à 19:30 heures

Centre Culturel Belair « Institut St. Jean »

110, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg

En tant que membre contributeur (ou membre à venir), vous avez le droit de voter pour les prochains membres du conseil. Nous vous serions reconnaissant de votre participation ou, si vous ne pouvez pas participer, mandater votre vote à un autre membre présent à l’assemblée.

En espérant vous voir tous.

Invitation & Mandat