17.09.2018 – GayMat 2019 Brainstorm-session

17.09.2018 – 17:00 @ CIGALE


(LU)
Den GayMat 2018 war e grousse Succès! Déi nächst Éditioun gëtt nach méi grouss! HËLLEF EIS! Komm an looss eis zesummen brainstormen fir dat nächst Joer!


(ENG)
The GayMat 2018 was a huge success! The next one is going to be even bigger! HELP US! Come and brainstorm together for next years edition!


(DT)
Der GayMat 2018 war ein voller Erfolg! Der nächste wird noch größer! HILF UNS! Komm und lass uns die Köpfe zusammenlegen und Ideen für die nächste Ausgabe sammeln!


(FR)
Le GayMat 2018 a été un énorme succès! Le prochain va être encore plus grand! AIDE-NOUS! Viens et faisons une ‘tempête de cerveau’ 😉 pour l’édition de la prochaine année!